Algemene voorwaarden Sport Heroes B.V.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Sport Heroes: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sportief Advies B.V. gevestigd aan
de Vulcanusweg 263C te Delft, handelend onder de naam Sport Heroes, ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 68105339.
b. Opdrachtgever: de partij met wie Sport Heroes onderhandelt over de totstandkoming
van een overeenkomst en/of met wie Sport Heroes een overeenkomst sluit.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden, wijziging algemene voorwaarden, vindplaats algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen Sport Heroes en Opdrachtgever waarop Sport Heroes deze
algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende
overeenkomsten en vervolgovereenkomsten.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele afwijkende inkoop- of andere voorwaarden van
Opdrachtgever, onder welke benaming ook, wordt uitgesloten.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in
deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Alsdan treden nieuwe
bepalingen in de plaats van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel als
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt
genomen.
2.5 Indien Sport Heroes niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
Sport Heroes in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte
naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6 Sport Heroes behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden met
onmiddellijke ingang door middel van schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever te
wijzigen.
2.7 Deze algemene voorwaarden zijn kosteloos op te vragen bij Sport Heroes en digitaal te
vinden op www.sportheroes.nl. Tevens zijn de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 Prijzen in aanbiedingen en offertes zijn de prijzen op de datum waarop de aanbieding of
de offerte is gedaan dan wel is uitgebracht. Indien zich na het doen van een aanbieding
dan wel het uitbrengen van een offerte, of nadat een overeenkomst tot stand is
gekomen, maar voor dat levering heeft plaatsgevonden, een prijsverhoging voordoet,
door welke oorzaak ook ontstaan, heeft Sport Heroes het recht deze aan Opdrachtgever
door te berekenen, mits de prijsverhoging is gelegen in een omstandigheid waarop
Sport Heroes redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen.
3.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem
aan Sport Heroes opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens
waarop Sport Heroes haar aanbieding en/of offerte baseert.
3.4 Indien een overeenkomst op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de
geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, en zullen de daadwerkelijk door Sport Heroes
gemaakte kosten worden doorberekend en de geleverde zaken of verrichte
werkzaamheden onder de overeenkomst op basis van nacalculatie worden
gefactureerd.
3.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
opgenomen aanbod, is Sport Heroes daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt
dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Sport Heroes niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.8 Kennelijke fouten of vergissingen op de websites en in folders of publicaties binden
Sport Heroes niet.
3.9 Het is niet toegestaan om kopieën te maken van een door Sport Heroes opgestelde
aanbieding of offerte en de daarbij behorende bescheiden.
3.10 Al datgene dat in het kader van een aanbieding of offerte door Sport Heroes wordt
verstrekt blijft haar onvervreemdbaar eigendom, en dient op een eerste verzoek van
Sport Heroes onverwijld door Opdrachtgever te worden geretourneerd.
3.11 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan concepten en ideeën die tijdens de
onderhandelingsfase door Sport Heroes aan de opdrachtgever ter beschikking zijn
gesteld, te gebruiken zonder de toestemming van Sport Heroes.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Opdrachtgever van
het aanbod, behoudens in het geval dat Sport Heroes een vrijblijvende aanbieding of offerte
herroept of Sport Heroes reeds uitvoering geeft aan de door Opdrachtgever opgedragen
werkzaamheden.

Artikel 5 Uitvoeringstermijn, uitvoering en wijziging overeenkomst
5.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan
is dit geen fatale termijn.
5.2 Sport Heroes zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.3 Sport Heroes is niet gehouden de werkzaamheden zelf uit te voeren. Sport Heroes kan
de werkzaamheden door anderen laten verrichten, zonder kennisgeving aan
Opdrachtgever.
5.4 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen
partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
5.5 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan
het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Sport Heroes
zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.6 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële of kwalitatieve
consequenties heeft, zal Sport Heroes Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk
inlichten.

Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever
6.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sport Heroes aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig
beschikbaar zijn.
6.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de medewerkers van de organisatie van
Opdrachtgever die bij de werkzaamheden betrokken zijn, tijdig beschikbaar zijn.
6.3 Opdrachtgever is gehouden Sport Heroes onverwijld te informeren omtrent feiten en
omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang
kunnen zijn.
6.4 Opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Sport Heroes
onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
6.5 Indien door Sport Heroes of door Sport Heroes ingeschakelde derden in het kader van
de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of
een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor
de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6.6 Opdrachtgever is gehouden al de op hem rustende wettelijke verplichtingen na te
komen.
6.7 Opdrachtgever vrijwaart Sport Heroes voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan
Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
6.8 Voor zover Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich
verbonden heeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is Opdrachtgever
verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren daarvan. Indien dit niet tijdig geschiedt, is
Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade ten gevolge daarvan.
6.9 Indien Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen verwoord in dit artikel heeft voldaan,
dan zijn alle kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst
7.1 Opdrachtgever is gehouden, voor eigen rekening en risico, alle medewerking, die Sport
Heroes naar haar oordeel nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, om niet,
tijdig en in de door Sport Heroes gewenste vorm aan (medewerkers dan wel
hulppersonen van) Sport Heroes te verlenen, bij gebreke waarvan Sport Heroes het
recht heeft de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten
totdat Opdrachtgever aan deze verplichtingen heeft voldaan. Opdrachtgever heeft de
verplichting om aan Sport Heroes de schade te vergoeden die uit een eventuele
opschorting voortvloeit.
7.2 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is
Sport Heroes gerechtigd de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase
behoren op te schorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk, daaronder begrepen elektronisch, heeft goedgekeurd.
7.3 In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet of
niet behoorlijk zal nakomen, is Sport Heroes gerechtigd de nakoming van haar
verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
7.4 De overeenkomst tussen partijen kan, in aanvulling op de mogelijkheden tot ontbinding
van artikel 6:265 BW, zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een
buitengerechtelijke schriftelijke verklaring worden ontbonden, zonder dat
Opdrachtgever enig recht jegens Sport Heroes op schadevergoeding toekomt, indien
Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van
betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest, tenzij de curator, bewindvoerder
of vereffenaar de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomt.
7.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Sport Heroes op
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7.6 Behoudens gewichtige redenen kan Opdrachtgever een overeenkomst voor bepaalde
tijd niet tussentijds opzeggen. Sport Heroes kan te allen tijde de overeenkomst
tussentijds opzeggen.
7.7 Indien Sport Heroes tot opschorting of beëindiging van de overeenkomst overgaat, is zij
op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei
wijze ontstaan.
7.8 Indien de beëindiging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Sport Heroes gerechtigd
tot vergoeding door Opdrachtgever van de schade, daaronder begrepen de kosten,
daardoor direct en indirect ontstaan bij Sport Heroes

Artikel 8 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
8.1 Indien Sport Heroes aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken
ter beschikking heeft gesteld, is Opdrachtgever gehouden het ter beschikking gestelde
binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de overeenkomst in oorspronkelijke
staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
8.2 Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, in
gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft Sport Heroes
het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van
vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Sport Heroes is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens
Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die
niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in
het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Sport Heroes geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor Sport Heroes niet in staat is haar verplichtingen na te komen, daaronder
onder meer begrepen oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand,
waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen,
defecten aan materiaal (waaronder wordt begrepen computers en andere
telecommunicatiemiddelen), niet-beschikbaarheid van materiaal (waaronder wordt
begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), staking of
werkonderbreking, blokkade, bedrijfsbezetting, transportmoeilijkheden als gevolg van
weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Sport Heroes
als in het bedrijf van Opdrachtgever als in het bedrijf van derden die bij de
overeenkomst zijn betrokken. Sport Heroes heeft ook het recht zich op overmacht te
beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst
verhindert, intreedt nadat Sport Heroes haar verbintenis had moeten nakomen.
9.3 Sport Heroes kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen
uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden,
dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting
tot vergoeding van schade aan de andere partij.
9.4 Indien Sport Heroes ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de
overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze gedeeltelijk zal kunnen nakomen, en
aan het nagekomen dan wel na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
Opdrachtgever gehouden hiervoor naar evenredigheid van de overeengekomen prijs te
betalen, als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 Facturering en betaling; vergoeding
10.1 Sport Heroes zal Opdrachtgever maandelijks achteraf een gespecificeerde factuur
zenden ter zake het overeengekomen honorarium.
10.2 Opdrachtgever betaalt 50% van de overeengekomen offerte bij akkoord. De resterende
50% zal direct na afronding van de opdracht worden gefactureerd. Tenzij schriftelijk
anders overeengekomen, komen ook voor vergoeding in aanmerking eventuele
heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken
kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten.
10.3 Ter zake van door Sport Heroes verrichte diensten en geleverde zaken en de daarvoor
door Opdrachtgever verschuldigde betalingen levert de administratie van Sport Heroes
volledig bewijs op, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van
tegenbewijs.
10.4 Opdrachtgever zal bezwaren aangaande een factuur binnen veertien (14) dagen na
ontvangst van de factuur aan Sport Heroes kenbaar maken, bij gebreke waarvan
Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de factuur.
10.5 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijde tijdige en volledige betaling van een
factuur, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, na afloop van
de betalingstermijn van de factuur een rente zijn verschuldigd van één procent per
maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke
(handels)rente is verschuldigd.
10.6 Indien Opdrachtgever, na ingebrekestelling, zijn betalingsverplichtingen niet nakomt,
komen alle redelijke door Sport Heroes gemaakte kosten ter verkrijging van betaling
buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten,
waaronder alle kosten als bedoeld in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek, bedragen
15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 350 exclusief btw. Indien Sport
Heroes het faillissement van Opdrachtgever aanvraagt, is Opdrachtgever naast
hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten van de
faillissementsaanvraag verschuldigd.
10.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Sport Heroes
verschuldigde. Sport Heroes heeft het recht om hetgeen zij voorwaardelijk en/of
redelijkerwijs voorzienbaar van Opdrachtgever te vorderen heeft en/of zal hebben te
verrekenen met hetgeen zij aan Opdrachtgever verschuldigd is en/of redelijkerwijs zal

Artikel 11 Reclamaties en verjaring
11.1 Opdrachtgever is gehouden het door Sport Heroes of haar toeleverancier geleverde te
(doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de goederen in haar macht zijn
respectievelijk de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever behoort daarbij te
(doen) onderzoeken of het geleverde beantwoordt aan hetgeen partijen zijn
overeengekomen.
11.2 Zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) dagen na levering en verborgen gebreken
binnen zeven (7) dagen na ontdekking schriftelijk aan Sport Heroes te worden gemeld
(Vulcanusweg 263 C, 2624 AV of info@sportheroes.nl), bij gebreke waarvan
Opdrachtgever geen recht meer heeft op herstel, vervanging of schadeloosstelling door
Sport Heroes. De melding van een gebrek dient een zo gedetailleerd mogelijk
omschrijving van het geconstateerde gebrek te bevatten. Indien Opdrachtgever tijdig
reclameert, schort een gebrek haar verplichtingen jegens Sport Heroes niet op.
Opdrachtgever dient Sport Heroes in de gelegenheid te stellen een gemeld gebrek te
onderzoeken.
11.3 Indien vaststaat dat het geleverde gebrekkig is en dit gebrek tijdig en schriftelijk is
gemeld, staat het Sport Heroes vrij naar haar keuze het gebrek binnen een redelijke
termijn te stellen of het gebrekkig geleverde, nadat het door Sport Heroes retour is
ontvangen omdat zij hierom heeft verzocht, te vervangen dan wel een het gebrekkig
geleverde vervangende vergoeding aan Opdrachtgever te voldoen of gebrekkige
werkzaamheden alsnog binnen een redelijke termijn te verrichten of daartoe een derde
in te schakelen.
11.4 Indien vaststaat dat Opdrachtgever ten onrechte heeft gereclameerd, komen de kosten
die daardoor zijdens Sport Heroes zijn ontstaan, daaronder begrepen de kosten die zijn
ontstaan in verband met onderzoek van de melding, volledig voor rekening van
Opdrachtgever.
11.5 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle
vorderingen op en verweren jegens Sport Heroes en de door Sport Heroes bij de
uitvoering van een overeenkomst met Opdrachtgever betrokken derden, een (1) jaar.

Artikel 12 Overdracht van rechten
Het is Sport Heroes toegestaan de uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende
rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. Het staat Opdrachtgever niet vrij de uit
de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen,
behoudens in het geval dat Sport Heroes hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en vrijwaring
13.1 Indien Sport Heroes aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in dit artikel is geregeld.
13.2 Sport Heroes aanvaardt geen aansprakelijkheid indien tegen het advies van Sport
Heroes in, Opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten
vinden.
13.3 Voor schade van Opdrachtgever die het gevolg is van één of meer aan Sport Heroes
toerekenbare tekortkomingen is Sport Heroes slechts aansprakelijk indien
Opdrachtgever Sport Heroes schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Sport Heroes een
redelijke termijn heeft gegund tot zuivering van de tekortkoming en Sport Heroes
desondanks in de nakoming van haar verplichtingen tekortschiet. Ieder recht op
schadevergoeding vervalt onherroepelijk indien Opdrachtgever de schade niet uiterlijk
één (1) jaar na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Sport Heroes meldt.
13.4 Sport Heroes is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.5 De aansprakelijkheid van Sport Heroes is in ieder geval beperkt tot maximaal het door
Sport Heroes over de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade aan
Opdrachtgever gefactureerde bedrag.
13.6 Indien Sport Heroes aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Sport Heroes in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van
uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van Sport Heroes, vermeerderd
met het eigen risico.
13.7 Eventuele door Sport Heroes verbeurde boetes zullen in mindering worden gebracht op
een eventueel door Sport Heroes aan Opdrachtgever te betalen schadevergoeding ter
zake van dezelfde gebeurtenis.
13.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook in het
geval van opzet of grove schuld van medewerkers en hulppersonen van Sport Heroes,
tenzij de directe schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Sport Heroes, haar
organen of leidinggevende functionarissen.
13.9 Opdrachtgever vrijwaart Sport Heroes van vorderingen van derden, daaronder
begrepen medewerkers en hulppersonen van Sport Heroes, die direct of indirect,
onmiddellijk of middellijk, met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Artikel 14 Niet-overnamebeding medewerker
14.1 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst en binnen een jaar na
beëindiging van de overeenkomst geen medewerkers van Sport Heroes die bij de
uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn geweest in dienst nemen dan wel
anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken zonder schriftelijke toestemming
van Sport Heroes.
14.2 Indien Opdrachtgever in strijd met het vorige lid handelt, is Opdrachtgever aan Sport
Heroes een vergoeding verschuldigd ter hoogte het laatstelijk geldende uurtarief van de
betrokken werknemer maal duizendveertig uren, te vermeerderen met de door Sport
Heroes gedurende het dienstverband in de werknemer geïnvesteerde opleidingskosten.
Indien ten aanzien van de betrokken medewerker geen uurtarief wordt gehanteerd, is
Opdrachtgever aan Sport Heroes een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het
recentste bruto jaarsalaris van de betrokken medewerker.

Artikel 15 Geheimhouding en boetebepaling
15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij
in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie
ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze wordt verstrekt.
15.2 Het is Opdrachtgever bekend dat het geleverde dan wel ter beschikking gestelde
vertrouwelijke informatie en/of bedrijfsgeheimen kan bevatten. Opdrachtgever
verbindt zich het geleverde dan wel ter beschikking gestelde, of de inhoud daarvan, niet
aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het
doel waarvoor het is geleverd dan wel ter beschikking is gesteld.
15.3 In geval van overtreding van het in lid 1 en 2 van dit artikel bepaalde, is Opdrachtgever –
zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist – aan Sport Heroes een boete
verschuldigd ten bedrage van € 10.000 (tienduizend euro) per overtreding alsmede een
boete van € 500 (vijfhonderd euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt,
onverminderd het recht van Sport Heroes om volledige vergoeding van de werkelijk
geleden schade te vorderen.
15.4 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Sport
Heroes gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter
aangewezen derden mede te verstrekken, en Sport Heroes zich ter zake niet kan
beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan
recht van verschoning, dan is Sport Heroes niet gehouden tot schadevergoeding of
schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de
overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16 Intellectuele eigendom
16.1 Sport Heroes behoudt zich de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond
van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving voor.
16.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op al hetgeen door Sport Heroes is of wordt
geleverd dan wel ter beschikking gesteld, berusten uitsluitend bij Sport Heroes of diens
licentiegever van het geleverde. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend die gebruiksrechten
en bevoegdheden die bij de overeenkomst uitdrukkelijk aan Opdrachtgever worden
toegekend, en slechts nadat Opdrachtgever aan al zijn financiële verplichtingen jegens
Sport Heroes heeft voldaan.
16.3 Sport Heroes is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te gebruiken voor eigen
publiciteit of pr-doeleinden.
16.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan het geleverde of delen daarvan te (doen)
verveelvoudigen of daarvan kopieën te (doen) vervaardigen.
16.5 Indien Opdrachtgever het geleverde dan wel de ter beschikking gestelde gebruikt in
strijd met de verleende gebruiksrechten, komt aan Sport Heroes een vergoeding voor
een dergelijk gebruik toe, onverminderd het recht van Sport Heroes de volledige door
haar geleden schade te vorderen. Deze vergoeding ontslaat Opdrachtgever niet van zijn
plichten jegens Sport Heroes en doet geen afbraak aan overige rechten van Sport
Heroes voortvloeiend uit de overeenkomst.
16.6 Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen het
gebruik door Sport Heroes van datgene dat door Opdrachtgever, met welk doel ook,
aan Sport Heroes ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever vrijwaart Sport Heroes van
iedere vordering die is gebaseerd op de stelling dat het gebruik, op welke wijze ook,
door Sport Heroes van het door Opdrachtgever ter beschikking gestelde, inbreuk maakt
op enig recht van derden.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen
17.1 Op alle geschillen tussen Sport Heroes en Opdrachtgever is het Nederlands recht van
toepassing.
17.2 Geschillen tussen Sport Heroes en Opdrachtgever zullen worden beslecht door de
bevoegde rechter in het arrondissement waarin Sport Heroes haar vestigingsplaats
heeft. Niettemin heeft Sport Heroes het recht het geschil voor te leggen aan de volgens
de wet bevoegde rechter.